top of page

מבצעים חמים לאיסוף עצמי (אזור בילו סנטר):

תקנון האתר

אישור קבלת ציוד

 השוכר מאשר בחתימתו על הזמנת העבודה, שקיבל את הציוד,אחרי שבדק אותו,במצב טוב ותקין,ראוי לשימוש ונקי,הוא יודע למה הוא מיועד ואיך משתמשים בו.

החזקת הציוד והשימוש בו

 השוכר יחזיק את הציוד במצב טוב ותקין וישמור עליו מכל פגיעה ונזק

 השוכר ישתמש בציוד בעצמו או ע"י מפעילים מטעמו ויעשה שימוש נכון ומתקבל על הדעת למטרה המיועדת לו בלבד

 בכל מקרה של תקלה בציוד,יחזיר השוכר את הציוד מיד למשכיר,ולא יתן לתקן דבר אלא אם קיבל אישור בכתב מהמשכיר פרט לבלאי הרגיל,יישא השוכר בכל הוצאות אחזקת הציוד ותיקונו.

אחריות

 השוכר ימלא אחר כל ההוראות החוקיות בקשר לשימוש בציוד,והוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק,הפסד,תביעה והוצאות,עקב השימוש הלא נכון בציוד

 

ביטוח

 אלא אם סוכם במפורש ובכתב בטרם הארוע,כל חובה או פוליסה  ביטוחית  תהיה באחריות הלקוח-הן על עצמו והן על אורחיו.

הלקוח מאשר בעת קבלת הציוד לרשותו שהבין את הנחיות הבטיחות והשימוש כמו גם את הסיכונים אשר כרוכים בציוד המושכר.

הלקוח (להלן השוכר) ישא בכל נזק לרכוש או לגוף של עצמו או של צד ג.

 

ביטול האירוע

 מזמין אשר יבטל הזמנתו עד (לפחות) 72 שעות לפני מועד מתן השירותים, לא יחויב בדמי ביטול

 מזמין שיבטל הזמנתו פחות מ- 72 שעות לפני מועד מתן השירותים, יחויב במחיר 10% משווי ההזמנה

 משתמש אשר לא הופיע במועד מתן השירותים שנקבע בהזמנה שאושרה על ידו או ביטל את האירוע בהתראה של פחות מ24 שעות, יחויב בגובה מחיר 50% ממחיר הזמנתו.

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מפעילת האתר על-פי כל דין או על-פי תקנון זה (לרבות הזכות לבטל הזמנות על פי הוראות אחרות בתקנון זה), תהא מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה,בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 

במקרה בו תימצא טעות בהגדרת ובאפיון השירות ו/או הנושא, לרבות מחירו ו/או בכל פרט אחר הנוגע למוצר ו/או לשירות .

במקרה בו חלה טעות טכנית ו/או טעות אנוש ו/או ליקוי כלשהו באתר ו/או באפליקציות מסוימות באתר ו/או מכל סיבה שפגמה בביצוע ההזמנה על פי תקנון זה ו/או יכולת המזמינה לעמוד בהוראות תקנון זה

 במקרה בו מפעילת האתר זיהתה כי המשתמש אשר ביצע את ההזמנה אינו עומד באחד מן התנאים הקבועים באתר ו/או באחד מתנאי תקנון זה, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

במקרה בו לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר למפעילת האתר כי אין מקום פנוי או כי אין באפשרותה לקיים את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין ההזמנה ו/או לבטל כל חיוב החל על המשתמש בקשר עם ההזמנה, או לחילופין להציע למשתמש ציוד חלופי שווה ערך לציוד שהוזמן על-ידו. אם המשתמש יבחר שלא להזמין את הציוד החלופי, אזי תבוטל ההזמנה  ומפעילת האתר תשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין הזמנת השירות במלואו וכן תבטל כל חיוב של המשתמש בקשר עם ההזמנה.

 

במקרה בו קיים חשש כי המשתמש הפר הוראות תקנון זה או עשה שימוש בתקנון כשלא בהתאם לתקנון זה ו/או על מנת לעקוף את הוראותיו.

 

מימשה מפעילת האתר את זכותה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Games-Box ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין ביצוע ההזמנה, אבדן רווח, ביצוע הזמנה אצל צד ג' במחיר גבוה יותר וכיו"ב

 

אתר האינטרנט

 מפעיל האתר אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לו שליטה עליו.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכן שהציוד בפועל יראה שונה מהציוד בתמונות האתר

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם:

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם:

מבצעים חמים לאיסוף עצמי (אזור בילו סנטר):

  • מתנפחים מקצועיים בשלל דגמים וגדלים  במחירים שבין 350-550 ש"ח בלבד

  • סט גימבורי מרהיב עם 8 מתקנים כולל בריכת כדורים קטנה ב350 ש"ח בלבד

  • ניתן לשדרג לבריכה גדולה ולהוסיף מזרני הגנה בתשלום

  • 3 פינות יצירה ב150 שח בלבד

השכרת מתנפחים רחובות.jpg
מתנפח להשכרה בגדרה.JPG
P_20170427_180909.jpg
מידות מתנפחים.JPG
P_20170422_094444.jpg

אטרקציות נוספות:

Your details were sent successfully!

bottom of page